سیستم LMS هوشمند

 • نسخه سالیانه SME بدون آزمون گیرنده

  12,900,000/yr
  سفارش دهید
  • مؤسسات کوچک و متوسط معنی SME
  • در این نسخه، در هر ترم، نهایتاً ۷۰ دوره قابل تعریف است محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه سالیانه SME با آزمون گیرنده

  16,900,000/yr
  سفارش دهید
  • مؤسسات کوچک و متوسط معنی SME
  • در این نسخه، در هر ترم، نهایتاً ۷۰ دوره قابل تعریف است محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه مادام العمر SME بدون آزمون گیرنده

  25,800,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • مؤسسات کوچک و متوسط معنی SME
  • در این نسخه، در هر ترم، نهایتاً ۷۰ دوره قابل تعریف است محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه مادام العمر SME با آزمون گیرنده

  32,800,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • مؤسسات کوچک و متوسط معنی SME
  • در این نسخه، در هر ترم، نهایتاً ۷۰ دوره قابل تعریف است محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه سالیانه Full بدون آزمون گیرنده

  18,800,000/yr
  سفارش دهید
  • دانشگاه‌ها، مدارس و مؤسسات بزرگ پیشنهاد برای
  • خیر هیچ محدودیتی در هیچ کجای برنامه ندارد محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • خیر آزمون گیرنده آنلاین
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه سالیانه Full با آزمون گیرنده

  22,800,000/yr
  سفارش دهید
  • دانشگاه‌ها، مدارس و مؤسسات بزرگ پیشنهاد برای
  • خیر هیچ محدودیتی در هیچ کجای برنامه ندارد محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • خیر آزمون گیرنده آنلاین
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه مادام العمرFullبدون آزمون گیرنده

  29,800,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • دانشگاه‌ها، مدارس و مؤسسات بزرگ پیشنهاد برای
  • خیر هیچ محدودیتی در هیچ کجای برنامه ندارد محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • خیر آزمون گیرنده آنلاین
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی
 • نسخه مادام العمر Full با آزمون گیرنده

  36,800,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • دانشگاه‌ها، مدارس و مؤسسات بزرگ پیشنهاد برای
  • خیر هیچ محدودیتی در هیچ کجای برنامه ندارد محدود به دوره و ترم
  • دوره به معنی ارائه یک درس توسط یک مدرس دوره
  • خیر آزمون گیرنده آنلاین
  • بله همراه یکسال هاست سازمانی پر سرعت هاست
  • بله یکساله گواهی ssl
  • بله همراه طراحی سایت طراحی سایت
  • خیر بدون دامنه اختصاصی دامنه اختصاصی
  • خیر کدها همه قفل هستند دسترسی به کد
  • بله امکان شخصی سازی